V.rész. A spirituális gyógyítás sajátosságai és kérdései


 E rész tartalmából:  a spirituális gyógyítás hatásmechanizmusaa rejtőzködő gyökérprobléma, mint a kudarc gyakori oka   

Hogyan érvényesül a hatás a fizikai testben ?

A tudomány a metafizikai valóságot, a megfoghatatlant, ami az érzékszervekkel való érzékelés számára nem hozzáférhető, nem ismeri el valóságként és az ezzel kapcsolatos témákat átengedi a vallásnak és a filozófiának. Emiatt bármennyire is olcsó, hatékony és elvileg szinten mindenki számára hozzáférhető lenne a távgyógyítás és a tisztán mentális módszerekkel való öngyógyítás, mégis nagyon messze van az emberiség attól, hogy ezek a módszerek a tömegek számára hozzáférhetővé váljanak. Ehhez az egész emberiség spirituális tudásának kellene jóval magasabb szintre emelkedni. Tudás helyett azonban inkább a tévhitek és hiedelmek terjednek. A spirituális gyógymódok ugyan gyorsan terjednek, csakhogy ezzel együtt terjed a vele való visszaélés és a spirituális gyógyítók erkölcsi süllyedése is. (lelkiismeretlenség, pénzsóvárság, felsőbbrendűségi tudat, a különböző hiteknek a tudás elé helyezése, a különböző tévhitek tudatos vagy nem tudatos terjesztése). Mivel az anyagvilágban teljesen másként működnek a dolgok, mint a láthatatlan dimenziók világában, ezért mindazok a jelenségek, amelyek a látható és a láthatatlan világok határterületein mozognak, igen zavarba ejtőek lehetnek. E jelenségek egyik részét képesek vagyunk megtapasztalni, másik részét nem, csak vaktában tapogatózunk, amikor magunkat vagy másokat gyógyítunk a spirituális gyógymódszerekkel.. Nem tudjuk, hogy mi történik az általunk vizualizált képpel vagy fénnyel vagy az általunk küldött kéréssel, azaz imával. Nagyon sok mindent nem tudunk és nem érthetünk, de az ezeket az erőket használó emberek annál is sokkal kevesebbet tudnak, mint amit tudniuk kellene, mint amit tudni lehet vagy mint amit kötelező lenne tudniuk.Amikor a gyógyenergiát küldünk valakinek vagy valahová, nem tudjuk, mi történik, mert az általunk kibocsátott és útjára küldött gondolat is láthatlan és a láthatatlan világokban él tovább. Ha imával kérünk magunknak gyógyítást, nem lehetünk biztosak benne, hogy imánk meghallgatásra talált-e, hiszen akihez kérünket intézzük, nem látható és nem észlelhető. Ha imába foglalt kérésünknek érzelmi energiával adunk nyomatékot, akkor gyakran csoda történik, imába foglalt kérésünk meghallgatásra talál. Ha birtokunkban van az a tudás, hogy mi történik, amikor gyógyítási szándékból képeket, energiákat, szavakat, mantrákat bocsátunk ki és tudjuk, hogyan kell ezeket a megfelelő helyre vagy a megfelelő idősíkba irányítani, akkor a megtanult módszereket is rugalmasabban alkalmazhatjuk. Az orvostudományban követelmény, hogy minden jelenségnek ismerjék a hatásmechanizmusát. A távgyógyításban erre nem kell törekedni. Ellenben tisztában kell lenni azzal, hogy nem fizikai energiákkal dolgozunk, hanem spirituális energiákkal. Ahhoz, hogy ez az erő szolgáljon bennünket, nem kell annyit tudnunk és tanulnunk, mint egy orvosnak vagy természetgyógyásznak. Nem kell tudnunk, hogy hogyan néz ki egy szavakban megfogalmazott gondolat vagy egy szándék vagy egy kívánság vagy egy érzelem energiamintázata, vagy hogy melyik betegséget milyen frekvenciájú rezgésekkel gyógyíthatjuk. Azt azonban tudnunk kell, hogy miként hívhatjuk le vagy állíthatjuk elő azt az energiát, amire célunkhoz szükség van és tisztában kell lennünk azzal, hogy nagyon nagyhatású energiákkal dolgozunk ilyenkor. A módszereket tanfolyamokon megtanulhatjuk, nem bonyolultak, csak az a baj, hogy legtöbbször azt nem tanítják meg, hogy a módszer, a technika egy-egy eleme mire is szolgál. Így ha meg akarjuk szerezni ezt a fontos tudást, magunknak kell utána járnunk. E tudás nélkül mint gyógyítók és mint páciensek egyaránt bizonytalanul mozgunk a spirituális gyógyítás terén. Kivéve, ha tényleg kóklerekként akarunk etéren működni. Ők ugyanis nem mutatnak bizonytalanságot, mert az a kóklerektől idegen. Azzal már általánosságban foglalkoztunk, hogy milyen okai lehetnek annak, ha valamely spirituális gyógymód hatástalan vagy a hatás nem bizonyul tartósnak. Ahhoz, hogy ezt a problémát mélyebben megérthessük, foglalkoznunk kell a spirituális gyógymódok hatásmechanizmusával és azzal is, hogy ha egyszer az energia, annak hatása és az is, amire hat- tehát energiatesteink, egyaránt láthatatlanok, akkor mégis hogyan lehetne a gyógyítási műveleteket kézben tartani, (átvitt értelemben persze)? Vannak, akik érzik az energia minőségét, vannak, akik olvasni is tudnak belőle, vannak, akik látják is színesben a formáit, de még ők sem tudják, hogy vajon hogyan íródik be a gyógyító gondolat vagy vizualizáció a fizikai testbe. Pedig tény az, hogy beíródik. Hogy ezt nehéz bizonyítani, annak egy nagyon gyakorlatias oka van: aki egy-két kezeléstől hirtelen jobban lesz, azonnal el is feledkezik róla, hogy esetleg már hónapok sőt évek óta rosszul érezte magát előzőleg. Nem azért, mert hálátlan a gyógyulásért, hanem tényleg elfelejti. Miután jobban lett, eszébe sem jut, hogy még orvoshoz mászkáljon és megvizsgáltassa magát, hogy gyógyulását ezen részről is bizonyítva lássa. Hogy ez mennyire igaz, arról a sikeres gyógyítók sokat mesélhetnének. De mégis: hogyan lehetséges ez? Vajon mi történik olyankor, amikor egy nem fizikai jellegű energia fizikai változásokban manifesztálódik? Megkísérlem ezt egyszerűen megvilágítani. Az előzőekben a spirituális gyógymódokat úgy definiáltam, hogy azok a láthatatlan testeinkre hatnak, melyeket fénytesteknek vagy energiatesteknek neveztem, jobb elnevezés híján. Az energiatestek azonban nem azonosak a láthatóvá tehető aurával. Minden egyes ember egy hatalmas energiakonstrukció, melynek csak picinyke része a látható fizikai test. (Az a közhelyszerű megállapítás, hogy az ember nem csupán egy fizikai testből álló élőlény, mert a testén kívül lelke, elméje és szelleme is van, melyek nem láthatók, de szintén hozzá tartoznak, a spirituális gyógymódok hatásmechanizmusának magyarázata szempontjából nem relevánsak.) Láthatatlan testeink nem amiatt nem láthatók, mert azok nem fizikaiak, nem anyagiak, hanem amiatt, mert mikrorészecskéik tulajdonságai mások: más (gyorsabb) a rezgési frekvenciájuk, más a forgástengelyük szöge és még sok minden más: ezek a testeink mind külön tudat-entitások. Energiatesteink egyes részei fizikainak mondott testünk határain belül, de nagyobbrészt azon kívül vannak. Fizikai testünk minden részegységének is van tudata, és természetesen láthatatlan testeinknek is. És persze fordítva is igaz: gondolatainknak és érzéseinknek viszont van szubsztanciája, ha úgy tetszik, „anyaga”. ( Erről az összefüggésről igen sokfajta jelenség tanúskodik, köztük olyanok, melyeket paranormálisnak szoktak nevezni.[1] ) Érzéseink, érzelmeink és gondolataink tehát nem tűnnek el a semmiben, hanem mint fény- és hang állóhullám-mintázatok beíródnak láthatatlan testeink bizonyos helyeire. A láthatatlan testeink néhány alkotórésze ismert az ezotérikus vagy a keleti renszerekből: úgy mint csakrák, aurarétegek és a meridiánok. Ezek persze csak picurka morzsák abban a hatalmas és elképzelhetetlenül bonyolult energiatest-konstrukcióban, melynek ezek szintén részét képezik fizikai testünkkel egyetemben. Szerencsére azonban a lényeg megértéséhez nincs szükségünk ahhoz, hogy láthatatlan testeink természetével, konstrukcióival és energia áramlásaival részletesebben megismerkedjünk, ugyanis mivel minden apró porcikánk értelmes és megszólítható, így csak arra kell rájönnünk, hogyan értessük meg magunkat azon részeinkkel, melyekkel problémánk van. A spirtuális gyógymódok titka ez a tudás: annak felismerése, hogy minden létező dologban megtalálhatók az elemi tudati rezgő részecskék, melyek képesek „venni” gondolatainkat, vagy képzeletünk által alkotott képeket és jeleket. A probléma nem is ezzel van, hanem azzal, hogy a választ nem észleljük. Testünk minden sejtje, szerve, sőt molekulája, sőt atomjai is képesek „megérteni” gyógyító gondolatainkat és nemcsak veszik, hanem végrehajtják, hasznosítják is. Sőt nemcsak saját testünkre igaz ez, hanem más emberek, állatok, növények, sőt tárgyak, események is „veszik az adást” és hatásukra változnak. Ez a kommunikáció láthatóvá, vagy legalábbis észlelhetővé tehető. Aki ezekről a dolgokról sokat hallott vagy gyakorolta is, az tudja, hogy ez tagadhatatlanul működik. (Itt megint az Ahol megállt a tudomány… c. könyvemre hivatkozom, ahol erről részletes példákat és magyarázatokat találsz.) Az orvostudomány érthető módon teljesen figyelmen kívül hagyja azt, hogy az életet és az egészséget a különböző frekvenciájú életenergiák be- és kiáramlásának akadálymentes áramlása tartja fenn. Ennek az áramlásnak megvannak a maga szabályai, mértékei, arányai, de energiatesteink minden gondolatunkra, minden észleletünkre, minden érzelmi megnyilvánulásunkra reagálnak. Ez a reakció az energiák áramlását is befolyásolják. Maguk az életenergiák, melyek látható és láthatatan testeinket egyaránt fenntartják, szintén tudattal rendelkeznek, úgy hogy ezekkel az energiákkal is lehet kommunikálni. Ezeket az energiákat gondolattal, vizualizációval, kódokkal, szimbólumokkal meg lehet szólítani, le lehet hívni és mozgásukat irányítani lehet. Gondolattal, hangokkal vagy szimbólumokkal és sok más módon a az áramlásokat befolyásolni lehet: sokkal könyebb rontani rajta, mint a hibákat kijavítani. Pláne, ha nem tudatosan tesszük sem egyiket, sem a másikat. Az energia szabad be- és kiáramlását sokféle ok zavarhatja. A zavart legegyszerűbb úgy elképzelni, hogy ha nem tud a szükséges útvonalakon és a szükséges arányokban áramolni, akkor ez azzal jár, hogy egyes helyeken feltorlódik és emiatt más helyeken hiány keletkezik. Az ügyesebb, képzettebb spirituális gyógyítók tudják, mit csinálnak, mert intuitív módon észlelik, mi a baj. Az energiáramlás zavarait érzések, érzelmek formájában észleljük, amelyek aztán gondolatainkat is befolyásolják. Tehát itt egy állandó kölcsönhatás érvényesül: gondolataink, hiedelmeink befolyásolják energiatesteinket, azok energiaelltását, az energiák áramlását és mindenezek keresztül fizikai, érzelmi és mentális állapotunkat. A spirituális gyógymódok vagy úgy működnek, hogy célzottan, intuitív észlelelet alapján hozzák rendbe a hibát vagy úgy, hogy egy erős, gyógyító szándékkal „feltöltött” energialöket segítségével oszlatják el a blokkokat és mozgósítják a testek önregeneráló képességét. Leegyszerűsítve a dolgot úgy is mondhatjuk, hogy mivel az energia is tudatos, meg kell találnunk és távozásra szólíthatjuk fel vagy a távozását vizualizáljuk. Vagy azzal is próbálkozhatunk, hogy mint ahogyan egy vízcsőben a nagy nyomású folyadék átfolyatásával kilőhetjük vagy elbonthatjuk a dugulást okozó anyagot, ha az még nem betonozódott be, ugyanígy esetleg egy erős energia feloszlathatja a blokkokat és saját útját felszabadíthatja. Ne feledjük, mi most a gyógyításról beszélünk és nem az egészség és az egyensúly megőrzéséről. Mert a spirituális gyógymódok a bajok megelőzésére nem alkalmasak. A különbség igen nagy: spirituális gyógyítási technikákkal csak a meglévő problémákat háríthatjuk el, ezek a megelőzésre nem alkalmasak. A fizikai testünk betegségei, a pszichoszomatikus betegségek vagy az elmebetegségek kivétel nélkül minden esetben összefüggnek az energiaáramlás hibáival és az un. energiablokokkal, tehát kivétel nélkül minden esetben –elvileg- az energiaáramlások helyreállításával gyógyíthatók. De a dolog nagyon trükkös. Ezekkel a trükökkel sem az orvostudomány, sem a pszichológia, de még az ezotéria sincs igazán tisztában, mert persze minden eset egyedi és ezekből általánosítani nem könnyű dolog. Nekem talán azért sikerült, mert én nem praktizálok, mások tapasztalatainak a tanulmányozából vontam le a következtetéseket és ez sokkal könnyebb, mint a saját tapasztalatok általánosítása. A számba vehető esetek száma sokkal kisebb és ezért nehezebb bizonyítani, dokumentálni a következtetéseket. Nekem viszont nem kellett a bizonyítással sem vesződnöm, hiszen nem szükséges a tudományos világnak bizonyítanom, hogy valami nagy felfedezést tettem és az enyém az érdem. Nem arról van szó, hogy más tollával ékeskedem, csak a sajátommal: a minden iránti nyitottság jutalma az, hogy az ember sokkal több igazságot ismer fel, mintha egy-két dologba beragad és csak abban hisz. Tehát visszatérve a felismerésekre: bizonyos esetekben, amikor a kezelni kívánt nyavalya ellenáll minden módszernek, ott fontos a gyökérprobléma megtalálása. A betegségek kiváltó okát illetően igen sok tévhit van forgalomban. Hamisak példának okáért azok az elméletek, melyek közvetlen kapcsolatot keresnek bizonyos fizikai betegségek és lelki problémák vagy lelkialkatok között. Ilyen állításokra gondolok: a rákot a harag vagy a félelem vagy a bűntudat okozza, a gerincbetegségeket az, hogy túl sok terhet hordozunk, a gyomor-bélbántalmakat az, hogy nem tudjuk a nehézségeket megemészteni, a szembetegségeket az, hogy nem akarjuk a valóságot látni, a szívbajt az, hogy a szerettel van problémánk, stb. Nem azt mondom, hogy egyes konkrét esetekben az ilyen és más ezekhez hasonló bölcsességek soha nem lehetnek igazak, de mint elméletek bizony hamisak. Ugyanígy hamisak lehetnek persze az orvostudomány betegségokokra vonatkozó általánosító elméletei.. Vagy jobb esetben csak fél vagy negyed igazságok. Ez pontosan az olyan esetek kapcsán lepleződik le, amikor a betegség ellenáll minden gyógyítási kísérletnek, holott az mondjuk a többségnél bevált. Mert bőven vannak ilyen esetek. Itt következik a felismerés: ezeknél a makacs eseteknél meg kell keresni a gyökérokot. Ha megvan, különféle módszerekkel az felszámolható. A másik felismerés, hogy a gyökérokot nem érdemes hosszas pszichológiai beszélgetéssel felderíteni, mivel az az esetek óriási többségében el van temetve a tudat alattiban. És itt következik megint egy fontos felismerés: az esetek túlnyomó többségében az ősokoknak nincs sok közük a jelenlegi betegséghez vagy annak jelenlegi tüneteihez. Egyes esetekben még le lehet vezetni valamilyen logikus összefüggést, már esetekben semmit. Akkor hogyan bizonyítható, hogy a nehezen vagy egyáltalán nem kezelhető betegségeknél valamilyen ismeretlen gyökérok okozza a galyibát? Ez az olyan gyógymódok váratlan sikerén látható, melyek ezeknek a gyökérproblémáknak a felfedésére és feloszlatására irányul. A felfedéshez és az eloszlatáshoz is a spirituális módszerek jelentik a legrövidebb utat. Én magam több ilyet is ismerek. Ezekről és közülük a legcsodálatosabbról külön cikket fogok írni. A nagy titok abban van, hogy tudat alattinkból vagy a máséból kibányászható a keresett gyökérok, ami lehet érzelmi trauma, vagy akár csak egy gyermekkori, felnőttfejjel nézve teljesen jelentéktelen esemény, sőt lehet magzatkori esemény is, melyet természetesen csak a tudatalattink őriz. Nagyon tetszetősnek és meggyőzőnek tűnhetnek azok az okoskodások, hogy lelki betegséget csak valamilyen lelki trauma okozhat. Vagy hogy a fizikai testben kimutatható betegség oka csak az lehet, hogy létrejött a kimutatott rendellenesség, fertőzés vagy működészavar. Ezek a feltételezések logikusnak és igaznak tűnhetnek, de attól még lehetnek teljesen hamisak. Azért annyira eredménytelenek a pszichoterápiás módszerek, mert legtöbbjük valamilyen elméleti okoskodásra épül egy-egy pszichés vagy pszichoszomatikus rendellenesség okaival kapcsolatban. Ha egyszer a feltételezés hamis, akkor persze hogy nincs gyors eredmény vagy lassú sem.. Azok a jó módszerek, amelyek lehetővé teszik, hogy a test-tudat vagy a tudatalatti tudat más tartományai megnyilatkozhassanak és a gyógyító vagy az öngyógyító képes legyen fogni az adást. Az információ gondolati formában, tehát szavakban megfogalmazva fog beugrani. Hogyan lehetséges ez? Ezt akkor érthetjük meg, ha leszámolunk azzal a tudással, miszerint gondolkodni és kommunikálni csak az agyunk képes. Ezt a fajta kommunikációt csak akkor érthetjük meg, ha elfogadjuk azt az eretnek állítást, miszerint minden gondolat, minden érzés, minden érzelem egy-egy energiamintázatban (hang és fény állóhullámmintázatokban) „ölt testet”, azaz formát és valamely láthatatlan „testrészünkben” húzódik meg, ott él. És ami él, az élni akar: a kártékony gondolatforma vagy érzelem tudatos tudatunk elől megbújva lesi, hogy mikor juthat olyan többletenergiához, mellyel rezonálni képes és amely őt táplálhatja, hízlalhatja. Tudatos tudatunk az érzelmi energiákkal felerősített gondolatokat –legyenek ezek sajátjaink vagy másokéi - nem tartja számon, így azok egy számukra éppen kéznél lévő helyre vagy rokon gondalatformához odacsapódnak és dugulást hoznak létre. Más szóval egy energiablokkot. De ugyanígy fizikai kór-okozóknak is megvan a maguk energia-megfelelője, azaz láthatatlan energiatestei, mintázatai. A dolog oda-vissza működik, hiszen az energiatesteink ugyanúgy hozzánk tartoznak, mint a fizikai testünk. Az energiablokkok felhalmozódva, besűrűsödve már súlyosabb tüneteket produkálnak és szervi betegségekben is manifesztálódnak vagy visszahatnak a már meglévő elváltozásokra és súlyosbítják azokat illetve újakat hoznak létre. Ezeket lehet kemikáliákkal is gyógyítani, de attól az energiablokk nem biztos, hogy megszűnik, és akkor előbb-utóbb újra galyibát okoz. Számításba kell venni egy másfajta összefüggést is: nemcsak a fizikai és kémiai rendellenességek, de a gyógymódok is hatnak az energiatestekre és létrehozhatnak energiablokkokat, melyek aztán máshol és más formában okozhatnak kémiai elváltozásokat a fizikai testben. Jellemző módon ez játszódik le olyankor, amikor valakinél egészen picurka mennyiségű gyógyszer vagy más anyag súlyos tüneteket okoz. Amikor gyökérproblémával van dolgunk, olyankor még az általános, nem célzott technikát alkalmazó spirituális gyógymódok is jobbak lehetnek bizonyos esetekben, mint a gyógyszeres kezelés, mert a beáramló friss energia, amelyet feltöltött a gyógyító (aki persze mi magunk is lehetünk) a gyógyítás gondolatával és szándékával, mozgósítani képes a bedugult, legyengült életfunkciókat. De ettől csak részleges és ideiglenes javulás várható. Az igazi megoldás az, ha az alkalmazott technika lehetővé teszi a fő kór-ok (a gyökér-probléma) feltárását és azt oszlatja el. Ugyancsak célszerű a gyöképroblémák (mert több is lehet) megkeresésével kísérletezni, amikor nagyon komplex betegséggel vagy betegségtünetekkel állunk szemben. Mert legnagyobb meglepetésünkre, ha szétoszlattuk a gyökérproblémát hordozó energiablokkot, hirtelen elmúlhat a beteg minden más tünete is, bármennyire valószínűtlennek tűnik ez a lehetőség. Itt a vége, egyelőre.

Sysmus

Ha elértél ide a végére és van mondanivalód, véleményed, ellenvetésed, írj e-mailt vagy írj a fórumba, de kérlek, értesíts, hogy írtál, hogy reagálhassak rá.. clarevoyant@freemail.hu


[1] Ezekkel a jelenségekkel és a belőlük levonható következtetésekkel „Ahol megállt a tudomány…” című könyvem foglalkozik, amely e honlapról letölthető vagy tőlem e-mail-en megrendelhető, http://www.paratudomany.extra.hu .

Adatok

  • magyar nyelvű

  • saját

  • 2 862 megtekintés

  • 1 darab

Számít a véleményed!

Csak regisztrált és bejelentkezett tagok szólhatnak hozzá.

Eddigi hozzászólások

#1
2008. máj. 29. 19:11
Az emberi test sokkal nagyobb mértékben szóródik, mint gondolnánk, tulajdonságok, ki mit emészt, mitől lesz beteg, stb. az orvosi könyvek nagyon szűk kereteken belül mozognak...
Szabó Gergő webfejlesztő
X
Regisztrálj most és mégtöbb e-könyv lehet a tiéd!         REGISZTRÁLOK
0