Klasszikus filozófia, Szókratész és a többiek

A fórumot elérheted a forum.tttweb.hu vagy a tttweb.hu/forum címek használatával is.

Számít a véleményed!

Csak regisztrált és bejelentkezett tagok szólhatnak hozzá.

#60
2007. okt. 30. 14:01
Nem vitatkozik senki...hát jó ::)
Nézzük a vitamódszerét,és alkalmazzuk!
1. Célkitűzés: A kérdező kitűzi a beszélgetés célját. Például: „Alaposan meg kell vizsgálnunk a keletkezésnek és a pusztulásnak az általában vett okát.”
2. Az alaptétel rögzítése: A kérdező, kérdés vagy állítás formájában, kimondja az alaptételt, amelyből indítja a beszélgetést. Például: „Létezik valami, amit melegnek nevezel?” „Abból az alaptételből indulok ki, hogy létezik valami, ami maga a szép.” Az alaptétel általában valaminek a létezését állítja. Ha az alaptétel magától értődően igaz (például: „Létezik olyan, hogy meleg”), akkor a válaszolónak azt el kell fogadnia. Ha az alaptétel nem valami tapasztalati evidenciát fejez ki (például: „Létezik a szép ideája”), akkor a kérdező felszólítja a válaszolót, hogy adja beleegyezését ennek az alaptételnek az alkalmazásához, s megindokolja, miért van rá szüksége. Például: „Ha ezt jóváhagyod és egyetértesz velem, akkor ezek alapján megtalálhatom annak az okát, hogy miért halhatatlan a lélek.” (A görög matematikában, amely rokonságban áll a dialogikus érveléssel, az evidens alaptételekből alakultak ki az axiómák és a definíciók, a tanítvány által jóváhagyandóból a posztulátumok.) A válaszolónak jogában áll nem elfogadni az alaptételt. Ekkor a mester megpróbálhatja meggyőzni őt, vagy pedig új alaptételt keres.
3. Bizonyítás: Ha az alaptételben megegyeztek, a mester kérdések formájában levezet belőle egy tételsort, amelynek tagjai nem szabad hogy ellentmondjanak az alaptételnek; mai kifejezéssel: amelyek konzisztensek vele. Ezt a levezetést addig folytatja, amíg meg nem érkezik a célkitűzésben kimondott (vagy kimondatlanul jelen lévő) tételhez. Platón Phaidón című dialógusa például egy ilyen jellegű hosszabb bizonyítást tartalmaz, amely azzal kezdődik, hogy „Remélhetőleg kimutathatom, hogy miért halhatatlan a lélek”, és azzal fejeződik be, hogy „Halhatatlan tehát a lélek”. A kérdések formájában történő levezetés során a tanítvány csak akkor nyilváníthat ellenvéleményt, ha a levezetés egyik tagját inkonzisztensnek véli az alaptétellel. A dialógus a filozófiai gyakorlásnak is eszköze volt. Arisztotelésztől (aki hosszú időn át Platón tanítványa volt) tudjuk, hogy az Akadémiában a hallgatók előre megadott témákról folytattak dialógusokat, úgy, hogy a helyszínen lett kijelölve a kérdező és a válaszoló, akik a beszélgetés végén esetleg szerepet cserélve kezdhették újra ugyanannak a témának a megbeszélését.

Szóval:vegyük a kijelentést:létezik olyan hogy sors,mivel láthhatjuk,hogy az életben a problémák addig kerülnek újra,és újra elénk,míg meg nem oldjuk őket.Tehát sors mint olyan dolog,amit el kell végeznünk,különben megoldatlan problémaként újra vissztaér.Ki ért ezzel egyet,és miért?Van valaki aki cáfolja?
#59
2007. okt. 26. 10:50
Mit akar Platón szerintettek kifejezni?

Szerintem azt,hogy a földi dolgok azért tökéletlenek,és mulandóak,mert csak részei,illetve árnyai a valódi dolgoknak,az örök ideáknak,az egységnek.Mivel mi csak ezeket a földi megnyilvánulásokat érzékelhetjük,és azt is csak tökéletlenül,közvetve az érzékeink által,nem látjuk a valóságot.
Az állam-c művében a barlang hasonlat is ilyesmire utal.
Mik a valódi dolgok,szerinte azok,amikből az anyagiak következnek...az ideák,az egység,a megfoghatatlan,a nem anyagival érzékelhető.
De lehet csak én veszem le rosszul,tessék velem vitatkozni!!!!!!!!!!!
#58
2007. okt. 26. 8:40
Platón minden munkája párbeszédek formájában iródott, kivéve a leveleket. Stilusát költői emelkedettség, és prózai egyszerüség keveréke jellemezte. Müveit három kategórába lehet besorolni. 1. Szofizmus cáfolatai 2. A fiatalság nevelése 3. Ezekben az érett felnőttekhez intézte szavait.
Leghiresebb müvei:
"Az állam" talán ez a legismertebb. A mü gondolatmenete az egyéntől kiindulva halad a társadalom felé és a platóni filozófia minden területét átfogja.
Phaidón: a halhatatlanságról. A lélek érzékfelettisége és örökkévalósága.
Phaidrosz: Ideatan és a lélek hármas tagolódásának elmélete.
Theiatétosz: ismeretelméleti fejtegetés a tudás mibenlétéről.t
#57
2007. okt. 24. 17:17
Platón eszmetana:
Eszmetana. Az eszmetan, mint P. gondolatainak alapja, főleg három nagy görög gondolat egybekapcsolásából ered. Hérakleitosz meggyőző erővel tanította, hogy amit valónak nevezünk, folyton változik, folyton ellentétek közt mozog; ilyennek mutatja az érzéki észrevevés a világot, de ez nem lehet a világ igazi mivolta. Ezzel ellentétben Parmenidész azt tanítja, hogy csak az igazán létező ismerhető meg igazán, az igazán létező pedig egy és változatlan. Mindkét nézete megvilágítja Szókratészt, ki csak a fogalmi tudást, mely állandó és változatlan, tekinti igazi tudásnak. Mert igazi tudás csak az, melynek tárgya is igazi lét, ha tehát a fogalom igazi tudás, akkor a fogalom tárgya csak az igazán létező lehet, melynek mivolta tehát fogalmi, az eszme. A dolgok sokasága és változó képe mögött keresnünk kell, ami e sokaságnak az egysége, e változásoknak állandó alapja s ez az eszme. Így keletkezett a hires platonikus eszme és ennek megismerése: a dialektika.

A földi világban az egyes dolgok tökéletlensége, változandósága onnét van, hogy csak részben származnak az eszméből, részben más principiumból, az anyagból, mely határ nélkül való, alaktalan, melyben minden keletkező keletkezik, melyet sem a gondolkodás, sem az észrevevés útján nem ismerhetünk meg tökéletesen, melyet a görög filozófia sajátos kifejezésével nem létezőnek is nevez. Valóságukat a földi dolgok az eszmének köszönik, mely jelen van bennük, melyben részt vesznek. De azért az eszme külön van a dolgoktól, mint a minta külön van a másolattól. Az eszmék megismerése a dialektika, melynek két útja van, az egyenestől az egyetemeshez való fölemelkedés s az ellenkező, az egyetemestől a részleteshez való leszállás.

Az emberi törekvés legfőbb célja a boldogság, de ezt csak úgy érthetjük el, ha a lélek igazi mivoltához képest isten felé törekszik és hozzája hasonlítani iparkodik. A test, az érzékiség; a lélek börtöne és sírja; ebből kimenekülni és az érzék fölötti világban állni: az ember igazi rendeltetése. Az erény a lélek szépsége és egészsége, az erény az igazi boldogság; magában hordja jutalmát, ő tesz gazdaggá, szabaddá, elégedetté, nyugodttá. Igazságtalanságot elviselni jobb, mint elkövetni. Erény többféle van: a megismerő lélek erénye a jónak megismerése, a bölcsesség (szofia); a bátor léleké a bátorság (andria), mely arra tanít, mitől féljünk és mitől nem kell félni; a vágyó lélek erénye a mértékletesség, vagy magauralkodás (szofroziíné), mely abban van, hogy a lélek részei megegyeznek, melyik uralkodjék, melyik szolgáljon; végül van az igazságosság (dikaioszíné), az egyetemes erény, mely minden résznek megszabja a maga dolgát.
#56
2007. okt. 24. 8:27
Platón/ Kr.e.427-347/:
Athén egyik legelőkelőbb családjában született.Fiatalkorában érdekelte a költészet. Elégiákat irt és két tragédiát. Mikor filozofiával kezdett foglalkozni, ezeket megsemmisitette. Husz éves korától Szokratész tanitványa volt és mindvégig hüséges hozzá, egészen a haláláig. Utánna Parmenidész filozófiáját követte, aki a lét és nemlét tan megalkotójaként ismert és az eleai iskola fő képviselője volt. Élete során sokat utazott és mestereinek tanitásain kivül megismerkedett más tanokkal is. Szókratésztől, mesterétől, a politikai ismereteit bővitette, erkölcstant tanult. Herakleitosz a fizika terén ihlette.Pythagoras tanitásaiból a metafizika érdekelte a legjobban. Theodórosztól matematikát tanult és sok ismeretet sajátitott el az egyiptomi orvosoktól és papoktól. Athénba visszatérve létrehozta iskoláját egy Akadémosz /görög hős/nevü ligetben. Iskolája ezért kapta az
Akadémia nevet. Nagyon sok és később ismert tanitványa volt. Ezek közül talán legismertebb Arisztotelész.
Egyelőre ennyi.....
#55
2007. okt. 22. 16:04
Sok sikert Neofita. Vigyázz magadra, mert pihenés nélkül könnyen kiborul az ember. Nem értem. Valahol 12 órában dolgozol? Munkahely? Vagy vállalkozás? Ha irsz valamit ne feledkezz meg rólunk a müvészetek topikba feltehetnéd. :) Esetleg kerámia is, vagy rajz.
Majd meglátod. Ezt meg én valamelyik nap elkezdem. Összeszedem hozzá az anyagot.
#54
2007. okt. 22. 15:25
"Rendben Neofita elkezdem, csak anyagot gyüjtök hozzá. Sok dolgod van? :)" – manowari
Ha így kérded,akkor igen,12órába melózom mostantól,és kerémia,és írás,és rajz,és egyesületi ügyek,és rendi ügyek,gyakorlás,magánéleti ügyek,és képzeld,még aludni is szoktam néha...nem túl gyakran,de néha ;D
De igyekszem ezt sem elhanyagolni,mert érdekel,és hozzákapcsolódik a tanulmányaimhoz.
#53
2007. okt. 22. 7:44
Rendben Neofita elkezdem, csak anyagot gyüjtök hozzá. Sok dolgod van? :)
#52
2007. okt. 21. 20:14
Kezd,ha lennél olyan szíves...
#51
2007. okt. 21. 17:27
[img][/img]

Kezdhetjük Neofita... Vagy kezdjem én?
#50
2007. okt. 18. 11:43
"Köszönöm Neofita, hogy leirtad. Nagyon is egyetértek veled. Azonban néhány gondolat amit én másként látok:
Elmebetegek, valóban azok? és mi nem?!? Mi sem a valóságot látjuk, tapasztaljuk, - akkor mi is elmebetegek vagyunk?csak mi vagyunk a többség és mi itélkezünk a többség erejével.... ?
A másik a"gondolatok" valóban léteznek , - tehát vagyok - de biztosan valódiak?
Hiszen többségét tapasztalásból érzékszerveinken keresztül nyerjük....
A megtapasztalás: inkább én azt mondanám :lhet nem védekeznék, nem nézném őrültnekde nem ugy érteném meg, mintha én tapasztalom, átélem. Lehet, hogy nem csak elmondani nehéz, hanem a megélésében is vannak egyéni, másokra nem vonatkoztatható megtapasztalások ami csak neked szól. természetesen biztosan sok a hasonlóság, azonosság is. :)
" – manowari


A bolond király,és a kút meséje?Igen,éppenen erről van szó,honnan is tudhatnánk,mi az igazság?Mikor több száz éve valaki azt állította,hogy a föld mozog bolondnak nézték,de bolond volt-e valójában?A társadalom szempontjából igen...
A megtapsztalást én is így képzelem el,közös a cél de az út egyéni,bár hasonló,és örök.
#49
2007. okt. 18. 8:24
Köszönöm Neofita, hogy leirtad. Nagyon is egyetértek veled. Azonban néhány gondolat amit én másként látok:
Elmebetegek, valóban azok? és mi nem?!? Mi sem a valóságot látjuk, tapasztaljuk, - akkor mi is elmebetegek vagyunk?csak mi vagyunk a többség és mi itélkezünk a többség erejével.... ?
A másik a"gondolatok" valóban léteznek , - tehát vagyok - de biztosan valódiak?
Hiszen többségét tapasztalásból érzékszerveinken keresztül nyerjük....
A megtapasztalás: inkább én azt mondanám :lhet nem védekeznék, nem nézném őrültnekde nem ugy érteném meg, mintha én tapasztalom, átélem. Lehet, hogy nem csak elmondani nehéz, hanem a megélésében is vannak egyéni, másokra nem vonatkoztatható megtapasztalások ami csak neked szól. természetesen biztosan sok a hasonlóság, azonosság is. :)
#48
2007. okt. 17. 15:56
No,az én véleményem az,hogy teljességgel azt taglalja,azt akarja érzékeltetni,hogy ha a világ ahogy mi felfogjuk,csupán az érzékszerveink álltal az agyba küldött jeleken múlik,nem is érzékeljük a világot igazából.Nem,tévedés,hogy a szemeddel látsz,az agyaddal látsz,az agyaddal hallasz,és az agyaddal érzel.Egyszer talán lesz olyan eszköz,ami a megfelelő elekrtomos jelet küldve az agynak az azt fogja érzékelni,hogy áfonyás pitét eszel.Ettől valódi lesz az a pite?Vagy még inkább:ettől nem lesz-e valódi,hiába kitalált?
Vannak elmebetegek,akiknek agya hamis jeleket érzékel,hangok,stb...mert a világot soha nem érzékeljük közvetlenül,csupá a jelek által agyunk generálta dolog számunkra semmi más.Ha pedig nem érzékeljük a valóságot,akkor tekinthetünk mindent valóságosnak,amit az agyunk felfog,akkor is a fizikai világban nincs ott,esetleg éppenhogy semmit nem tekinthetünk valóságosnak,amit az érzékszerveink közvetítenek.
Mi az ami biztosan valódi?Azok a dolgok amik az érzékszerveinktől föggetlenül vannak,a számok,a gondolatok,és én magam."Gondolkodom,tehát vagyok."
Másrészről van ezoretikus fennhangja is igen,azt látod,amire tanítottak,minden mást eleve kizársz,nem tudsz róla,hát nem is létezik,és ha valaki megpróbálja elmondani,hogy több van égen és földön,mint te azt bölcselmedben képzelnéd(hogy kalsszikustól lopjak kifejezést)akkor őrültnek nézed,és védekezel,mert ez félelmetes,megalázó,és veszélyezteti kis világod vélt biztonságát.Ezt csak megtapasztalni lehet.
#47
2007. okt. 16. 20:39
"Akkor mindjárt kitörlöm és megtartom magamnak :P ;D
Nem együtt gondolkodunk ??? Egymást segitve :o" – manowari


Ne szívd mellre,nem a véleményem kérdezetd,hanem a megoldást,erre írtam,amit írtam,a véleményem persze elmondom....igen ez a lényeg.Holnap,ma már fáradt vagyok az ilyen filozófiai eszmefuttatáshoz.
#46
2007. okt. 16. 17:16
Akkor mindjárt kitörlöm és megtartom magamnak :P ;D
Nem együtt gondolkodunk ??? Egymást segitve :o
Szabó Gergő webfejlesztő
X
Regisztrálj most és mégtöbb e-könyv lehet a tiéd!         REGISZTRÁLOK
0